deklaracja dostępności  |  instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Informacje

 Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"


PROKJEKT PN.: Dostawa, montaż i uruchomienie: kraty schodkowej cedzącej, prasopłuczki odwadniającej skratki, kompaktora skratek odpowiedzialnego za transport skratek z prasopłuczki do kontenera.

Wartość ogólna przedsięwzięcia (netto): 522 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW: 522 000,00 zł.

Forma dofinansowania: pożyczka.

www.wfosigw.wroclaw.pl


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na:

Budowę sieci, przyłączy oraz instalacji wod.-kan.

wybrana została oferta złożona przez:

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, TECHNIKI INSTALACYJNE I CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ANDRZEJ CZYCZYK
ul. Parkowa 3, Serby
67-200 Głogów

Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji i była jedyną, która wzięła udział w postępowaniu.
Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie negocjacji z wieloma oferentami dotyczącego

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi, przeglądowymi i remontowymi

wynikającymi z corocznych planów inwestycyjnych i remontowych oraz na zakres robót związanych
z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników po awariach na sieciach wod. – kan.,
jak również zadań prowadzonych w ramach zastępstwa inwestycyjnego, została wybrana oferta złożona przez Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów.
Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji i uzyskała największą liczbę punktów
-97,18 pkt/100 pkt w kryterium oceny ofert.

Pozostałymi oferentami, którzy wzięli udział w postępowaniu są:

1) Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski”
mgr inż. Jarosław Wenerski
ul. Młyńska 6
67-200 Głogów
Oferta uzyskała 28,75 pkt /100 pkt w kryterium oceny ofert.


2) Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych INWESTOR Sp. z o.o.
ul. Stawna 4f
67-200 Głogów
Oferta uzyskała 87,31 pkt/100 pkt w kryterium oceny ofert.

3) Autorska Pracownia Projektowa PROMA-BUD Adam Mordarski
ul. Grodzka 4
67-200 Głogów


Oferta uzyskała 87,92 pkt/100 pkt w kryterium oceny ofert.
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze od przekazania informacji
o wyborze oferty.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert i udział w negocjacjach.


PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów , tel. 76 834-21-31 fax wew. 30

informuje, że podczas negocjacji z wieloma oferentami o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 30 000 euro do 418 000 euro – w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. z o.o. na :

Dostawa trzech pojazdów dla PWiK w Głogowie sp. z o.o.


na samochód nr 1 oraz na samochód nr 3 została wybrana oferta złożona przez:
1.P.U.H ”B&B” Leszek Brzozowski Sp. J.
o/Leszno,
64-100 Leszno ,
ul. Poznańska 27


na samochód nr 2 została wybrana oferta złożona przez:
7.Górny - Poczynek Sp. z o.o.
ul. Kamienna Droga 20
67-200 Głogów

Pozostałe oferty:
2.Fix Forum Lider Sp. z o.o.
21-030 Motycz
Konopnica 164 E


3.Car Center Sp. z o.o.
54-424 Wrocław
ul. Muchoborska 7


4.Auto Club Sp. z o.o.
60-012 Poznań
ul. Opłotki 15


5.Duda-Cars S.A.
60-319 Poznań
ul. Ptasia 4


6.Auto Salon Dejon & Dąbrowski Sp. z o.o.
59-220 Legnica
ul. Poznańska 53

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W NEGOCJACJACH!

Treść ogłoszenia wyników: PDF


PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel./fax. 76 834-21-31

informuje, że na przetargu nieograniczonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. na

„Sukcesywna dostawa koagulantu PIX-113 dla Oczyszczalni Ścieków w Głogowie w ilości 130 ton wraz z transportem i rozładunkiem.”

została wybrana oferta złożona przez:
KEMIPOL Sp. z o.o.
72-010 Police
ul. Kuźnicka 6

Treść ogłoszenia wyników: PDF


Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.


PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel./fax. 76 834-21-31

informuje, że na przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień PWiK w Głogowie Sp. z o.o. na :

„Dobór oraz dostawa polielektrolitów do zagęszczania i odwadniania
osadów ściekowych dla Oczyszczalni Ścieków w Głogowie”.

została wybrana oferta złożona przez:

Brenntag Polska sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle

Pozostałe oferty:

1. Korona JV Sp. z o.o.
ul. Przy Bażantarni 11
02-793 Warszawa

2. Kemipol Sp. z o.o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police

3. Klimapol Sp. z o.o.
Dąbrowica 127 c
21-002 Jastków

Treść ogłoszenia wyników: PDF


Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.


PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów , tel. 76 834-21-31 fax wew. 30

1. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 styczna 2004r Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami )


2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU : Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 274854 - 2013 data 15.07.2013 r.


3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI
OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA GŁÓWNYCH KOLEKTORÓW KANALIZACYJNYCH MIASTA
GŁOGOWA


4. TRYB POSTĘPOWANIA : przetarg nieograniczony


5. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT :
- MEBIKAN SPOL. S R.O, UL. GRANICZNA , 43-400 CIESZYN, CENA OFERTY BRUTTO 3.355.404,97ZŁ

- KONSORCJUM FIRM: AQUANET KRZESINKI SP. Z O. O. UL. PRZEMYSKA 5, 61-324 POZNAŃ ;BLEJKAN SP. Z O. O. , UL. ŁUKASIŃSKIEGO 116, 71 – 215 SZCZECIN CENA BRUTTO OFERTY 5.780.114,40ZŁ


6. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ : MEBIKAN SPOL. S R.O,
UL. GRANICZNA , 43-400 CIESZYN
Cena oferty = 3.355.404,97zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferta z najniższą ceną.


PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów , tel. 76 834-21-31 fax wew. 30

informuje, że na przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień PWiK w Głogowie sp. z o.o. na :

„Zakup i dostawa rur PE do wody zimnej „

została wybrana oferta złożona przez:
PIKUŁA sp. z o.o.
38-200 Jasło
ul. Przemysłowa 9


Pozostałe oferty:
1. RADEKS sp. z o.o.
44-200Rybnik
ul. Chabrowa 1
2. Gerpol Instalacje sp. z o.o. sp. k.
Mokronos Dolny/k. Wrocławia
55-080 Kąty Wrocławski
ul. Parkowa 19
3. NTI sp. z o.o.
Nowoczesne Techniki Instalacyjne
67-200 Głogów
ul. Portowa 1
4. Handel Hurt Detal Instalacje Wod.-Kan.-Sanit, Export-Inport
Krzysztof Hałas
64-100 Leszno
ul. Dekana 6


PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel./fax. 0-76/834-21-31,
informuje, że na przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na :

„Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem w latach 2011/2012; 2012/2013, 2013/2014”

została wybrana oferta złożona przez: Lawa sp. z o.o.; Dębno 1A 55-140 Żmigród

Pozostałe oferty:
1. KDM sp. z o.o.,Porajów ul. Mostowa 1
59-921 Sieniawka

2. „Petrol” sp. z o.o., 1 Maja 90
55-080 Kąty WrocławskiePRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel./fax. 0-76/835-62-61,
informuje, że na przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro na :

„Remont budynku przepompowni ścieków w Głogowie ul. Kamienna Droga”

nie złożono żadnej oferty.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w przetargu nieograniczonym powyżej 14 tys Euro na:
„Bezgotówkowe zakupy paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego należących do PWiK w Głogowie sp. z o.o.”

została wybrana oferta złożona przez:
OMEGA P.H.U. sp. z o.o. ul. Mickiewicza 46 , 67-200 Głogów


Streszczenie oferty:

Oferta spełnia warunki specyfikacji, nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała max ilość punktów ( 100 pkt )
Pozostałe oferty zostały złożone przez:
1. P.H.U. „AUTO-STACJA” sp. z o.o. ul. Wierzbowa 21 , 67-200 Głogów
Ilość punktów: 99,92 pkt
2. „PIEPRZYK” Aleksander Pieprzyk ul. Sarnowska 18a , 63-900 Rawicz
Ilość punktów: 97,70 pkt
Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.


PWiK w Głogowie sp. z o. o. informuje, iż na podstawie złożonych ofert cenowych dot.

Usługi w zakresie: dostawy mieszanki piaskowo-żwirowej oraz zagospodarowania
urobka
”,

została wybrana oferta złożona przez:


TRANSMAN-BIS Spółka Jawna Barbara i Czesław Jacuś z siedzibą w Radwanicach, ul. Przesieczna 21C.
Cena netto: zagospodarowanie urobka wraz z transportem: 14,50 zł
dostawa mieszanki piaskowo-żwirowej wraz z transportem: 14,00 zł
Ponadto została złożona oferta firmy „PRO-INFRA” Paweł Jakubowski, Jaczów, ul. Działkowa 9.
Cena netto: zagospodarowanie urobka wraz z transportem: 16,50 zł
dostawa mieszanki piaskowo-żwirowej wraz z transportem: 16,00 zł
Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.


PWiK w Głogowie sp. z o.o. informuje, iż na podstawie przetargu nieograniczonego dot.

Dostawy nowej mini-koparki

została wybrana oferta złożona przez:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A z siedzibą we Wrocławiu, Plac Orląt Lwowskich 1. Całkowity koszt leasingu brutto: 135 185,71 zł.
Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.


PWiK w Głogowie sp. z o.o. informuje, iż na podstawie złożonych ofert cenowych dot.

Dostawy wraz z montażem zespołu urządzeń do płukania, odwadniania i rozdrabniania skratek

przez:
1.EQUIMO z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 91B/8 cena netto 235 000,00 zł
2.EKOPIL z siedzibą w Pile, ul. Garczyńskiego 7 cena netto 220 000,00 zł
3.Meva-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Karłowicza 63 cena netto 192 500,00 zł
została wybrana oferta Spółki Meva-Pol z siedzibą w Gdańsku, ul. Karłowicza 63.
Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.


PWiK w Głogowie sp. z o.o. informuje,że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania p.n.
„Wywóz i wykorzystanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Głogowie” wybrano ofertę złożoną przez PUH „Zbigtar” Zbigniew Tarka, Osowa Sień 55, 67-400 Wschowa, za cenę ofertową 45,90 zł. netto/1t osadu.
Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych organizowanych przez nasze przedsiębiorstwo.


PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów , tel. 76 834-21-31 fax wew. 30
informuje, że na przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień PWiK w Głogowie sp. z o.o. na :

„Zakup i dostawa betonowych studni kanalizacyjnych „

została wybrana oferta złożona przez:

Handel Hurt Detal Instalacje Wod.-Kan.-Sanit, Export-Inport
Krzysztof Hałas
64-100 Leszno
ul. Dekana 6


Pozostałe oferty:
1. ZPB KACZMAREK sp. z o.o.
63-900 Rawicz
Folwark 1

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 01.03.2010
Dokument oglądany razy: 11 185
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 19.07.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj