deklaracja dostępności  |  instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Przedmiot działalności

1. wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
2. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
3. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
4. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
5. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
6. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
7. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
8. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
9. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
10. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
11. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
12. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
13. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
14. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
15. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
16. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
17. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
18. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
19. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
20. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
21. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
22. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
23. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
24. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
25. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
26. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
27. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
28. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Daniel Dębski
Dokument z dnia: 16.07.2009
Dokument oglądany razy: 4 377
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 16.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj