Badania ścieków

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za rok 2018

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
Surowe
Ścieki
Oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 1076 35,2 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 413 3,69 ≤15 PN-EN 1899-1: 2002
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 448,4 4 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 100,7 7,4 ≤10 PB-13 wyd.01 z dnia 03.01.08r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 10,3 0,424 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808